Personvernerklæring for Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve
Rektoren er på vegne av Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kursdeltagere:
Navn, adresse, telefonnummer og e-postadressen, kjønn, fødselsdato og personnummeret til hørselshemmede og til personer som søker om opplæringspenger hos NAV.
Vi lagrer i tillegg: kurshistorikk, diett- og allergi informasjon og andre relevante (helse)opplysninger som er viktig i forhold til opphold her på Ål Folkehøyskole og kurssenter.

Formål med behandlingen
Vi behandler opplysninger for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. (f.eks. vi skriver NAV søknaden)
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med kurstilbudet vårt.

Grunnlaget for behandlingen
Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse og personnummer for at vi kan behandle din påmelding. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon og tilbud i forbindelse med kurs via e-post. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

Innhenting av personopplysninger
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt i forbindelse med påmelding til kurs

Utlevering av opplysninger til tredjeparter
Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi etter bokføringslover er forpliktet til å bevare vil lagres inntil 5 år, i henhold til lovenes krav.

Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Personvernombud – Kontaktinformasjon
Vi har et personvernombud som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt. Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser: E-post: personvern@al.fhs.no

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve Bakketeigen 51 3570 Ål

Dato:………………                  Underskrift: …….…………

Navn i blokkbokstaver:………………………..

LINK TIL PDF:   personvernerklaering.pdf